pattern-09-1118814220-scale9.00-ddim-anything-v3-full_ckp